POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost WELLCO Brno s.r.o. vznikla 30. 4. 1997,se zabývápředevším stavební výrobou. Stavební výroba zahrnuje všechny aspekty stavebnictví.
Systémy managementu kvality (QMS), životního prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení kvality:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí společnost se zavazuje zajistit kontrolu a hodnocení všech nakupovaných externích procesů, které mají vliv na kvalitu výsledného produktu

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právníchpožadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

Oblast systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP)
Společnost se zavazuje:

 • trvale zlepšovat systému managementu BOZP, plnit příslušné právní předpisy BOZP a další požadavky, které jsou na organizaci kladeny nebo k jejichž plnění se přihlásila
 • identifikovat a řídit své chování a jeho vlivy na bezpečnost práce
 • stanovovat cíle a programy pro neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti práce
 • používat bezpečnější technologie s minimem výskytu rizik
 • uplatňovat vysoké nároky na bezpečnost práce u subdodavatelů
 • snižovat náklady vzniklé v důsledku úrazů, havárií a nehod
 • prohlubovat povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a komunikovat s veřejností v oblasti BOZP

V Brně dne 13.10.2015
Jan Šenkýř, jednatel společnosti